Unoauksjon AS  
   
   

 

 

Auksjonsvilkår for Uno - Auksjon AS

Kjøretøyer og gjenstander som selges på auksjon, selges i den stand de befinner seg i ved utbud og står for kjøpers regning og risiko ved tilslaget. Kjøper skal undersøke salgsobjektet grundig før kjøp finner sted, og er selv ansvarlig for eventuelle feil eller mangler. Kjøretøyets tilstand, funksjoner eller historie er ikke sjekket av Uno Auksjon a/s. Bilene selges derfor som reparasjonsobjekter / delebiler. Kjøper har også anledning til å være tilstede under selve auksjonen. Det er budgivers risiko dersom det legges inn bud uten at salgsobjektet er besiktiget, testet og prøvekjørt. Besiktigelse, testing, osv. avtales 3 dager før oppmøte. Uno Auksjon AS innestår for at eventuelle pengeheftelser som måtte være registrert på kjøretøyer på salgstidspunktet, blir innfridd og slettet.

Den som avgir høyeste bud er kjøper av salgsobjektet. De bydende er bundet av sine bud. Bydende kan under auksjonen avvises, eller ved antagelse av bud, avkreves den sikkerhet som auksjonsleder finner nødvendig. Den som byr for andre er å regne som kjøper. Det tas forbehold om at selger godkjenner salget. Fra selgers side er salget bindende når selger har signert salgskontrakt. Dersom det er avtalt minstepris på salgsobjektet, står auksjonsleder fritt til å opplyse om dette, eller til selv gjennom egne bud, å by salgsobjektet inn igjen. Ethvert tvilsspørsmål i forbindelse med auksjonen, avgjøres av auksjonsleder som er suveren i sin avgjørelse. Auksjonsobjektene er inndelt i prisgrupper. Prisgruppen indikerer forventet salgspris. Ved å klikke på bilde i auksjonslisten vil det vises flere bilder og mer utfyllende opplysninger om auksjonsobjektet.

 

Uno Auksjon AS beregner seg følgende salærer fra kjøper som betales i tillegg til avgitt bud. 10% av tilslagssum, minimum kr. 4950,-, + et fastbeløp som fremkommer på auksjonssiden. For enkelte objekter gjelder særskilte salærer. Dette fremkommer i så fall på auksjonssiden.

 

Registreringskostnader og innbetaling skyldig årsavgift påskiltningsgebyr eller andre gebyrer er uten unntak kjøpers ansvar. Kjøpesum og omkostninger skal, dersom ikke annet er avtalt, betales umiddelbart etter tilslag. I enkelte tilfeller kan det avtales delbetaling på minimum kr. 10 000,-. Avhenting og endelig oppgjør skal i slike tilfeller skje innen 2 dager. All betaling skal gjøres via bank eller betalingsterminal. Bilene som selges kan ikke lånefinansieres. Dersom Uno – Auksjon AS besørger eller gjør utlegg for registreringskostnader, årsavgifter, o.l., innbetales dette ved oppgjør. Ved manglende avhenting eller oppgjør står Uno Auksjon As fritt til å selge objektet til høystbydende for kjøpers regning og risiko. Uno kan også stryke alle kjøpers bud å la neste budgiver tiltre kjøpet med høyest gjenstående bud. Kjøper vil ved slike tilfeller måtte dekke minimum kjøps og salgssalærer. Ved kjøp av flere objekter regnes innbetalinger fra kjøper som delbetaling inntil alle objektene er betalt. Ved for sen avhenting,  belastes parkeringsleie med kr. 250- pr. døgn. Hentefristen er 2 dager etter auksjonens slutt.

 

Kjøretøyer som selges for NAV kan i enkelte tilfeller ha vesentlige statusendringer. Dersom det har blitt foretatt ombygninger kan Biltilsynet kreve bilen vist for godkjenning i forbindelse med omregistrering. Ombygget bil må i noen tilfeller bygges tilbake til original stand for å bli godkjent. Kjøreteknisk og annet uoriginalt utstyr i bilen må demonteres og vrakes før bilen tas i bruk. Godkjenning av Statens Vegvesen av kjøretøy ombygget for funksjonshemmede.

Biler som har vært lånt ut til funksjonshemmede av NAV selges på auksjon i avskiltet stand.

Det er kjøpers ansvar å få bilen godkjent for bruk på offentlig vei av Statens vegvesen på trafikkstasjonen. Tilpasninger som er gjort for den funksjonshemmede må påregnes å måtte bli bygget tilbake til original stand for å få bilen godkjent for bruk på offentlig vei.

 

Auksjonskjøper må vurdere om det er økonomisk forsvarlig å få bygget tilbake bilen til original stand. Vegdirektoratet vurderer nå reglene for funksjonsfriske menneskers bruk av biler for funksjonshemmede. Resultatet av arbeidet kan bli mindre adgang for funksjonsfriske til å bruke biler for funksjonshemmede, og kan bli at all ombygging må tilbakebygges til original stand. Nesten alle biler fra NAV er av kassebiltypen, for eksempel Mercedes Vito og Volkswagen Caravelle, og nesten alle kassebiler er ombygget. NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland / Bilsenter Sør-Vest fraskriver seg ethvert ansvar for hjelpemidler som er i biler ved auksjonssalg.

 

Dersom feil eller mangler påberopes, og kjøper har krav på at dette dekkes av auksjonsforretningen, må dette meldes skriftlig innen rimelig tid etter at kjøper burde blitt oppmerksom på den påståtte mangelen. Uno Auksjon AS har, i tilfelle mangel foreligger, rett til selv å foreta eventuelle utbedringer, avgjøre om kjøpet skal annulleres, eller henvise kjøper til tredjepart for utbedringer. Ved reklamasjoner kan Uno-Auksjon kreve bilen innlevert til auksjonsforretningen til besiktigelse for kjøpers regning. Ingen utbedringer eller repararasjoner som kreves dekket må iverksettes før de er varslet og godkjent av auksjonsforretningen. Utenfor forbrukerkjøp gjelder ingen reklamasjonsrett overhodet. Alle tvister avgjøres i selgers distrikt. Det gis ikke garanti eller reklamasjonsrett på alarm, dekk, lydanlegg, ekstra utstyr, aircondition, registerreimer, kjeder, turboaggregat, elektroniske komponenter, setevarmer, bensintank / måler, instrument belysning, airbag, samt vannlekkasje i bilens karosseri.  De aller fleste bilene som selges har stått en tid på utelager. Lagringstiden kan ha medført defekter på bremser og batterier, fuktskader, m.m. Bildene som vises på auksjonssiden er tatt når vi mottok bilen til vårt lager. Utseende og tilstand kan derfor være endret når bilene selges. Småbulker og lakkskader kan i enkelte tilfeller være vanskelig å se på bildene. Dersom objektet auksjoneres bort ved tvangssalg eller på vegne av konkursbo kan mangelansvar kun gjøres gjeldende etter regelen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39. Uno Auksjon AS har ikke undersøkt om kjøretøyene er eller har vært kollisjonsskadet, og kjøper må derfor eventuelt gjøre slike undersøkelser selv. For bilene som ikke er verkstedskontrollert og for bilene i prisgruppe under kr. 50 000,- antar vi det må beregnes ekstra høye kostnader for å få bilene i forskriftsmessig stand. I enkelte tilfeller vil reparasjonskostnadene for disse bilene overstige salgsverdien. Oppgitte kjørelengder eller tilstand garanteres ikke, med mindre slik garanti er gitt særskilt for det enkelte kjøretøy. Det tas forbehold om feil i auksjonslisten og det nettbaserte auksjonsprogrammet. Uno Auksjon kan endre auksjonsvilkår og den bekjentgjorte auksjonsliste uten varsel. Ved systemfeil kan også auksjonen annulleres eller utsettes. Bilens tilstand, feil eller mangler er ikke oppgitt på auksjonssidene. Salgsobjektet er omtalt som "bilen". Samme vilkår gjelder også for øvrige salgsobjekter. Budgiver må før bud legges inn sette seg inn i hvordan budsystemet fungerer. Dette er del av vilkårene som er beskrevet under "om budsystemet" på vår nettside. Budgiver må ha Norsk adresse og ID nr.